मनरेगा – महाराष्ट्र : कामांचे स्वरूप, प्राधान्य व तत्वे | MGNREGA – Maharashtra: Nature of work, priorities and principles

मनरेगा – महाराष्ट्र : कामांचे स्वरूप, प्राधान्य व तत्वे

कामांचे स्वरूप, प्राधान्य व तत्वे

अकुशल रोजगाराची पूर्तता, दिर्घकालीन टिकणारी कामे व त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सोयी उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावेल व कायमस्वरुपी मालमत्ता तयार होईल अशा प्रकारे योजनेची अंमलबजावणी करणे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र अंतर्गत कामाचे स्वरुप व प्राधन्यता (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, 2005 मधील शेडयुल 1 नुसार)
मनरेगा – महाराष्ट्र : कामांचे स्वरूप, प्राधान्य व तत्वे | MGNREGA – Maharashtra: Nature of work, priorities and principles
१. जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे
२. दुष्काळ प्रतिबंधक कामे (वनीकरण व वृक्ष लागवडीसह)
३. जलसिंचन कालव्यांची कामे (लघु व सुक्ष्म जलसिंचन कामासहित)
४. अनुसूचित जातीजमाती, द्रारिद्रयरेषेखालील, भुसुधार खालील व इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, कर्जबाजारी लहान व अल्पशेतकरी यांच्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण करणारी कामे, फळझाड व भूसुधार कामे.
५. पारंपारिक पाणीसाठयांच्या योजनेचे नुतनीकरण करणे व तलावातील गाळ काढणे.
६. भूविकासाची कामे
७. पूरनियंत्रण, पूरसंरक्षणाची कामे, पाणथळ क्षेत्रात चा-याची कामे
८. ग्रामीण भागात बारमाही जोडरस्त्यांची कामे
९. राजीव गांधी भवन
१०. केंद्रशासनाशी सल्लामसलत करुन राज्यशासनाने ठरविलेली कामे.

MGNREGA – Maharashtra: Nature of work, priorities and principles

Nature, priorities and principles of work

Implementation of the scheme in such a way as to raise the standard of living of the rural masses and create permanent assets by providing unskilled employment, long lasting jobs and thereby providing social infrastructure. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme – Nature and Priority of Work under Maharashtra (As per Schedule 1 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005)
1. Water conservation and water conservation works

2. Drought prevention works (including afforestation and tree planting)
3. Irrigation canal works (including small and micro irrigation works)
4. Irrigation works, fruit trees and land improvement works for the lands of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, below poverty line, under land reform and beneficiaries of Indira Awas Yojana, indebted small and small farmers.
5. Renewal of conventional water supply schemes and removal of silt from ponds.
6. Land development works
7. Flood control, flood protection works, fodder works in the wetland area
8. Perennial link roads in rural areas
9. Rajiv Gandhi Bhavan
10. Works decided by the State Government in consultation with the Central Government.

Leave a Comment