कांदाचाळ अनुदान योजना

कांदाचाळ अनुदान योजना

कांदाचाळ अनुदान योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या योजनेमधील ही एक शेतकऱ्यांसाठी महायोजना असून याची माहिती mahayojana.com वर आपण सवीस्तरपणे पाहू या.

कांदाचाळ अनुदान योजनेचा उद्देश –

महाराष्ट्रातील बऱ्याच भागांमध्ये कांद्याचे पीक हे प्रमुख पिक म्हणून घेतले जाते. कांदा ही जास्त काळ टिकून रहावा. कांद्याला जास्त भाव मिळावा. कांद्याचे नुकसान कमी प्रमाणात व्हावे या साठी कांदाचाळ अनुदान योजना सुरू केलेली आहे.

कांदाचाळ अनुदान योजनेचे लाभार्थी –

 

 

1.वैयक्तीक शेतकरी
2.नोंदणीकृत कांदा उत्पादन करणाऱ्या सहकारी संस्था
3.उत्पन्न बाजार समित्या
4.सहकारी संस्था

कांदा चाळ उभारणीसाठी अर्थसहाय्य –

निर्धारीत कांदा चाळ बांधकाम खर्च 6000/- प्रति मे.टन असून अनुदान हे एकूण खर्चाच्या 25% म्हणजे 1500 रूपये देय राहील.

कांदा चाळ अनुदानासाठी अर्ज –

कांदाचाळीचे बांधकाम करण्यापुर्वी लाभार्थी शेतकऱ्यांनी विहीत नमुन्यातील कांदाचाळीचा आराखडा व अर्ज संबंधीत कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांच्याकडून प्राप्त करुन घ्यावा. त्यानुसारच कांदाचाळीचे बांधकाम करणे बंधनकारक आहे. कांदाचाळीचे बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील कांदाचाळी अनुदानाचा यांच्या प्रस्ताव संबंधीत बाजार समिती यांच्या कार्यालयात खालील बाबीसह सादर करावा. अचूक व परिपूर्ण प्रस्ताव योग्य ती शहानिशा करुन स्विकृत करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही सचिव कृषि उत्पन्न बाजार समितीची राहील.

कांदा चाळीसाठी अर्ज केल्यानंतर सहाय्यक निबंधक स्तरावर केली जाणारी कार्यवाही – 

 

वैयक्तिक शेतकरी व सहकारी संस्था यांनी कांदा चाळीचे बांधकाम झाल्यानंतर योग्य कागदपत्रासह सहपत्रीत केलेले प्रस्ताव कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांच्या कार्यालयाकडे दाखल करावा. प्रस्तावांची छाननी केलेनंतर प्रत्यक्ष कांदाचाळीची पाहणी केल्यानंतर बाजार समिती मार्फत अर्ज स्विकृत करण्यात येईल. क्ष्यानंतर पणन मंडळाचा प्रतिनिधी, बाजार समितीचा प्रतिनिधी व सहाय्यक निबंधक यांचा प्रतिनिधी ही त्रिसदस्यीय समिती प्रत्यक्ष कांदाचाळीची पाहणी करतील. व शासन निर्णयात नमूद केलेनुसार मापदंड पूर्ण करणा-या कांदाचाळींना अनुदानाची शिफासर समिती करेल. लाभार्थींना अनुदानाबाबत खालीलप्रमाणे कार्यप्रणालीचा वापर करण्यात येईल.
1. ज्या कांदाचाळींचे बाँधकाम पूर्ण आहे आणि अनुदानाची शिफारस केलेले आहे अशा कांदाचाीची त्रिसदस्यीय समिती व शेतकरी यांचा फोटोग्राफ घेऊन तो प्रत्यक्ष तपासणी सूची सोबत जोडण्यात येईल. क्ष्यावर अशा फोटोवर समिती सदस्य स्वाक्षरी करेल. 
2. ज्या कांदाचाळ बांधकामामध्ये अपूर्णता आहे किंवा प्रस्तावामध्ये त्रुटी आहेत किंवा बांधकामामध्ये त्रुटी आहेत अशा चाळींबाबत त्रिसदस्यीय समिती लेखी स्वरुपात वैयक्तिक शेतकरी व बाजार समिती यांना लेखी त्रिसदस्यीय समितीच्या स्वाक्षरीसह कळवतील व असे प्रस्ताव त्रुटी पूर्ततेसाठी बाजार समितींना परत करतील त्रुटींचे प्रस्ताव पणन मंडळाकडे पाठविता येणार नाहीत.
3. कांदाचाळी यांचे बांधकाम नियमानुसार नाही किंवा खोटे प्रस्ताव दाखल केलेले आहेत असे प्रस्ताव समिती कायमस्वरुपी रद्द करतील.
4. बाजार समिती त्रिसदस्यीय समितीने शिफारस केलेले व कायमस्वरुपी रद्द केलेले प्रस्ताव ऑनलाईन पध्दतीचा वापर करुन बाजार समितीस ही पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाकडे वर्ग करतील. 
5. विभागीय कार्यालयातून ऑन लाईन पध्दतीचा वापर करुन संपूर्ण नावाची छाननी करुन यापूर्वी अनुदान न दिल्याची खात्री पटल्यानंतर मुख्यालयास अनुदानासाठी त्रसदस्यीय समितीच्या तपासणू सूची व विभागीय उपसरव्यवस्थापक यांच्या शिफारशीसह मुख्यालायस अनुदानासाठी वर्ग करतील. 
6. मुख्यालयामार्फत प्राप्त त्रिसदस्यीय समितीचे अहवाल, विभागीय व्यवस्थापक यांचे अभिप्राय यांची छाननी करण्यात येईल. 
7. छाननी अंती पात्र लाभार्थींच्या नावे अनुदान मंजूरी आदेश मुख्यालयामार्फत काढण्यात येतील व वैयक्तिक लाभार्थीस धनादेशाद्वारे अनुदाने वितरण करण्यात येईल.

 

कांदा चाळ अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची पध्दत –

(अ) वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठी :

1. विहीत नमुन्यातील अर्ज. 
2. अर्जदाराच्या नावे स्वत:च्या मालकीची जमिन असावी. 5 ते 50 मे.टन क्षमतेच्या कांदा चाळासाठी किमान एक हेक्टर पर्यंत क्षेत्र तर 50 ते 100 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळी साठी 1 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र असावे. तशी कांदा पिकाची नोंद असणारा 7/12 उताऱ्याची प्रत, 8-अ खाते उतारा अर्जासोबत जोडावा. 
3. वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थी देखील अनुदानास पात्र राहील, वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थीच्या बाबतीत कर्ज मंजूरचे आदेशपत्र सहपत्रीत करणे आवश्यक आहे. 
4. कांदाचाळीचा गैरवापर लाभार्थीकडून झाल्यास अनुदान दिलेल्या तारखेपासून व्याजासह वसूली लाभार्थीकडून करण्यात येईल. 
5. लाभार्थींनी कांदाचाळ बांधण्यापुर्वी याबाबत करारनामा सोबत जोडलेल्या प्रपत्रात रु.20 च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराईज करुन सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांना सादर करावा. 
6. अर्जासोबत खर्चाची मुळ बिले व गोषवारा जोडावा. 
7. कृषि विभागाकडून अनुदान न घेतल्याचा दाखला जोडावा. 
8. अर्जदारासह कांदाचाळीचा फोटो जोडावा. 
9. सदर योजनेतुन पती किंवा पत्नी यापैकी एका सदस्याला अनुदानाचा लाभ घेता येईल. 

 

(ब) सहकारी संस्थानी अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याची पद्धत :

सहकारी संस्था, कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांनी कांदाचाळीचे काम चालू करणेपुर्वी कांदाचाळीबाबतचा प्रस्ताव पणन मंडळाचे मुख्य कार्यालये, पुणे येथे खालील बाबीच्या माहितीसह प्रस्ताव तत्वत: मंजूरीसाठी सादर करावा. 
1. संस्थेने कांदा साठवणूक प्रकल्पाची उभारणी सुरु करणेपूर्वी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाकडे तत्वत: मंजूरीसाठी सादर करावा.
2. संस्थेमार्फत किती मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळी उभारणार याबाबत संस्थेच्या संचालक मंडळ सभेत पारीत करण्यात आलेल्या ठरावाची प्रत अर्जासोबत जोडावी. 
3. प्रकल्पासाठी संस्थेच्या नावे जागा असलेबाबत पुरावा (गाव नमुना क्र.7, 7-अ/12) अथवा करीता कमी 30 वर्षे लीजवर घेतलेली असल्यास त्याबाबतची कागदपत्रे. 
4. प्रस्तावीत जागेचा स्थळदर्शक नकशा. 
5. कांदा साठवणूक प्रकल्प उभारणीसाठी निधीचे नियोजन संस्था कशा रितीने उभारणी करणार याबाबत अर्जात स्पष्ट उल्लेख असावा. 

कांदा चाळ उभारताना घ्यावयाची काळजी –

सुधारीत पद्धतीनुसार कांदा चाळींमधील कांद्याला सर्व बाजूंनी हवा खेळती राहील या दृष्टीने आराखडा तयार केले आहेत. अनुदानास पात्र कांदा चाळींची उभारणी करताना खालील बाबींची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. 
1 जमिनीच्या प्रकारानुसार आवश्यक तेवढा पाया खोदुन आराखडामध्ये दर्शविल्यानुसार सिमेंट काँक्रेटचे पिलर/कॉलम उभारणे आवश्यक आहे. 
2 कांदा सावणूकीची जागा जमिनीपासून दिड ते तीन फूट उंच असणे आवश्यक आहे. तथापी, ज्या भागात अती आर्द्रता असते अशा भागात खालील बाजूस हवा खेळती राहण्यासाठी मोकळी जागा सोडणे बंधंनकाराक असणार नाही. परंतु अतिउष्ण हवामानाच्या जिल्ह्यामध्ये खालील बाजूस मोकळी हवा खेळती राहील, यादृष्टीने कांदाचाळीची उभारणी करावी.
3 या पिलर/कॉलमवरती लोखंडी अँगल किंवा लाकडी खांबाद्वारे चाळीचा संपुर्ण सांगाडा तयार करावा. 
4 एक पाखी कांदा चाळीची उभारणी दक्षिण-उत्तर तर दुपाखी कांदाचाळी उभारणी पुर्व-पश्चिम करावी. कांदाचाळी साठी छपरासाठी सिमेंटचे पत्र अथवा मेंगलूर कवले यांचा वापर करावा. शक्यतो लोखंडी पत्र्याचा वापर टाळावा, वापर केल्यास त्याला आतील बाजूस पांढारा रंग द्यावा. बाजूच्या भिंती व तळ यासाठी बांबू अथवा तत्सम लाकडी पट्टा यांचा वापर करावा. तर पाया आर.सी.सी. खांब/स्तंभ उभारुन करावा. 
5. 25 मे.टन कांदाचाळी साठी लांबी 40 फुट (12 मी), प्रत्येक कप्प्याची दुपाखी चाळीसाठी रुंद 4 फुट (1.20 मी), बाजुची उंच 8 फुट (2.4 मी) मधली उंच 11.1 फुट (3.35 मी), दोन ओळीतील मोकळ्या जागेची रुंद 5 फुट (1.50 मी), कांदाचाळीची एकुण रुंद 4 अ 5 अ 4 उ 13 फुट (3.9 मी) अशा रितीने कांदा चाळीचे बांधकाम करताना आकारमान घ्यावीत. चाळीची आतील कप्प्याची रुंदी ही 4 फुट (1.20 मी) पेक्षा जास्त नसावी. 50 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळी साठी लांबीचे प्रमाण दुप्पट करावे व रुंदी/उंचीचे प्रमाण हे 25 मे.टन क्षमतेप्रमाणे कायम राहील. 
6 कांद्याची साठवणूक फक्त 5 फुटांपर्यंत करावी. 
7 चाळाच्या छतास पुरेसा ढाळ द्यावा. कांदा चाळीच्या छतासाठी वापरण्यात आलेले पत्रे बांधकामापेक्षा 1 मीटर लांब असावेत व छताचा कोन 22 अंश अंकाचा असावा.
8 कांदाचाळीचे छत हे उन्हाळ्यामध्ये उष्णता प्रतिबंधक वस्तुंनी अच्छादीत करावे.

कांदा चाळी उभारताना खालील गोष्टी टाळाव्यात –

1 कांदा चाळीसाठी पानथळ/खोलगट ठिकाणीची कच्चे रस्ते असणारी जमीन टाळावी. 
2 हवा नैसर्गिक रित्या खेळती राहण्यास असलेले अडथळे टाळावे अथवा कमी करावे, 
3 कांदा चाळीचे लगत कोणतेही उंच बांधकाम असू नये. 
4 निवाऱ्याच्या बाजूच्या भिंतीची फ्लॅट फॉर्मची खालील झडप बंद असावी, जेथे वादळ आणि वादळी वारे अपेक्षीत आहे, अशा ठिकाणी हवेची/वाऱ्याची बाजू उघडी असेल तर निवाऱ्याची बाजू बंद असु नये. 
5 वादळ आणि जोरदार पावसामध्ये वाऱ्याची बाजू बंद करण्याची व्यवस्था असावी. आवश्यकता असेल तेव्हा उघडता यावी. 
6 कांदाचाळींमध्ये वरच्या बाजूस उष्णता प्रतिबंधक छताचे साहित्याचा वापर करावा. छतासाठी लोखंडी पन्हाळी पत्र्यासारख्या साहित्याचा वापर टाळावा. 

कांदा चाळीसाठी ऑनलाईन अर्ज https://hortnet.gov.in/Login-mah.aspx

सदर प्रकल्पाच्या अधिक माहितीसाठी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था/सहाय्यक उपनिबंधक सहकारी संस्था,/कृषि उत्पन्न बाजार समित्या किंवा पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषि अधिकारी किंवा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था किंवा पणन मंडळाचे मुख्य कार्यालय किंवा पणन मंडळाचे विभागीय कार्यालय पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर यांच्याशी संपर्क साधावा.
 
मुख्य कार्यालय
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,
प्लॉट नं.आर-7, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी,
पुणे-411 037.
फोन नं.- 020-24261190, 24268297
 
विभागीय कार्यालय
नविन कॉटन मार्केट यार्ड,
एस.टी.स्टँड समोर, गणेशपेठ,
नागपूर 440 018
फोन – (0712) 2722997
 
विभागीय कार्यालय
जुने कॉटन मार्केट यार्ड आवार,
अमरावती 444 601
फोन – (0721)-2573537
 
विभागीय कार्यालय
कृषि उत्पन्न बाजार समिती,नाशिक,
मार्केट यार्ड, नाशिक
फोन – (0253) 2512176
 
विभागीय कार्यालय
जाफरगेट जवळ,बाजार समिती शॉपिंग सेंटर,
पहिला मजला,
औरंगाबाद
फोन – (0240)-2334168
 
विभागीय कार्यालय
कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
लातूर ,मार्केट यार्ड,
लातूर.
फोन – (02382)212061
 

————————————————————————————————————————–

Onion subsidy scheme (KANDACHAL ANUDAN YOJANA)

Let us take a closer look at mahayojana.com about the onion subsidy scheme ( Kanda Chal Anudan Yojana ), which is a scheme for farmers in Maharashtra Government.

Purpose of Onion Grants Scheme ( Kanda Chal Anudan Yojana ) –

In most parts of Maharashtra, onion crop is the major crop. The onion should last longer. Onions should get higher prices. Onion subsidy scheme has been launched to minimize the loss of onion.

Beneficiaries of Onion Grants Scheme ( Kanda Chal Anudan Yojana ) –

 

1. Individual farmers
2. Co-operative societies producing registered onions
3. Generated Market Committees
4. Cooperatives

Financing for ( Kanda Chal Anudan Yojana )-

The construction cost of the fixed onion mill is 6000 / – per MT and the subsidy will be 25% of the total expenditure ie Rs.1500.

Application for ( Kanda Chal Anudan Yojana ) Grant –

Prior to the construction of onion (kanda), the beneficiary farmers should get the onion plan in the prescribed pattern and apply from the concerned Agricultural Income Market Committee. Accordingly, onion construction is mandatory. After completion of construction of onion (Kanda), proposal for onion grant in prescribed form should be submitted in the office of concerned market committee with the following matters: It is the responsibility of the Secretary Agricultural Produce Market Committee to take full responsibility for the correct and perfect proposal.

Action to be taken at Assistant Registrar level after applying for ( Kanda Chal Anudan Yojana )-

Individual farmers and co-operative societies should submit the proposal, along with the appropriate document, along with the appropriate document to the office of the Agricultural Income Market Committee after the construction of onion. After scrutinizing the proposals, after the actual onion inspection, the application will be accepted through the Market Committee. Representatives of the Marketing Board, representatives of the Market Committee and Assistant Registrar will be inspected on-time by the Directorate. And the Government will appoint a committee of grants to the onions who fulfill the criteria as specified in the decision. The following procedure will be used regarding the grant to the beneficiaries.

 

1. A photograph of the onion triad committee and farmers whose onion construction is complete and the grant is recommended will be taken along with the actual inspection list. The committee member will sign such photo on the spot.
2. In case of onion construction which is incomplete or there are errors in the proposal or there are errors in the construction, the three-member committee shall in writing inform the individual farmers and the Market Committee with the signature of a written three-member committee and such proposals will be returned to the Market Committee for redressal of the errors.
3. The proposal committee will permanently reject the proposal that the construction of onion is not in accordance with the rules or that false proposals have been filed.
4. The Market Committee will classify the Market Committee to the Divisional Offices using the online approach, proposed by the three-member committee and permanently rejected.
5. After confirming that no earlier grants have been made from the departmental office using the online name scrutiny, the Headquarter will classify the headquarter with a recommendation from the Trial Committee’s Investigation List and the Divisional Deputy Manager for grant.
6. The report of the three-member committee received through the headquarters and the feedback of the department manager will be investigated.
7. After the scrutiny, the names of the eligible beneficiaries will be withdrawn through the grant approval order headquarters and the donation will be distributed to the individual beneficiary by check.

Procedure for submitting proposals for Onion Chalk Grant (Kandachal Anudan Yojana) –

1. Application of prescribed sample.
2. Applicant should own land in the name of the applicant. An area of ​​at least one hectare of onion for 5 to 50 mt of onion should have an area of ​​more than 1 ha for 50 to 100 mt of onion Chal. Copy the 7/12 copy of the onion crop, along with the 8-A account with the transcript application.
3. The beneficiary of the borrower from the financial institution will also be eligible for the grant.
4. If the onion (Kandachal Anudan Yojana) is misused by the beneficiary, recovery will be made by the beneficiary along with interest from the date of grant.
5. The beneficiaries should note the stamp paper of Rs 20 and submit it to the Assistant Registrar Co-operative Society in the form attached to the contract before the onion can be constructed.
6. Attach the original bills and abstract of expenses along with the application.
7. Attach certificate of non-grant from Agriculture Department.
8. Add an onion photo with the applicant.
9. Under this scheme one of the members of the spouse can avail the grant.

 

Prior to commencing the work of onion by the Co-operative Society, Agricultural Income Market Committee, the proposal for onion should be submitted for approval in principle with the following information:
1. Prior to commencement of construction of onion storage project, the organization should submit to Maharashtra State Agricultural Marketing Board for approval in principle.
2. Apply a copy of the resolution passed in the meeting of the Board of Directors regarding the amount of methane capacity to be raised by the organization.
3. Proof that there is space in the name of the organization for the project ( 7/ 12) or documentation on the lease for at least 30 years.
4. A topographical map of the proposed space.
5. The application should clearly state how the fund planning organization will set up the fund for setting up onion storage projects.
 

Care to be taken while setting up onion (Kandachal Anudan Yojana) –

According to the improved method, the onions have been designed so that the onions will continue to play in all directions. The following considerations need to be taken into consideration while setting up grantable onion chalets
1.Depending on the type of soil required, the pillars / columns of cement concrete should be erected as shown in the plan.
2.Onion baking area should be one and a half to three feet high from the ground. However, in areas where there is too much moisture, it is not obligatory to leave free space for air to flow downward. But in the hotter weather district, the free air will continue to play in the downward direction;
3.The entire ring of chawls should be constructed with an iron finger or wooden pole on this pillar / column.
4.One-sided onion sieve should be erected south-north and east-west for two-sided onion. For onion(Kandachal ), use cement sheet or Mangalore kavale for roofing. Possibly the use of iron sheet should be avoided; if used it should be painted white on the inside. Bamboo or similar wooden planks should be used for the side walls and floor. So the foundation is the R.C.C. The pillars / columns should be erected.
5. Length of 40 m (12 m) for 25 m onion, 4 feet (1.20 m) wide for each saddle sieve, 11.1 ft (3.35 m) between sides 8 ft (2.4 m) wide, two rows wide. 5 feet (1.50 m), the overall width of the onion is 4 A 5 A 4 F 13 (3.9 m). The width of the sieve’s inner saddle should not be more than 4 feet (1.20 m). For a 50 mt onion (kanda Chal), the length should be doubled and the width / height ratio will be the same as 25 mt.
6.Onions (kanda Chal) should be stored only up to 5 feet.
7.The roof of the walkway should be adequately shielded. The sheets used for the onion roof should be 1 meter longer than the construction and the angle of the roof should be 22 degrees.
8.Onion (kanda Chal) ceilings should be installed in summer with heat-resistant materials.

The following should be avoided when setting up onion sieve –

1.Avoid land with raw roads in the sloping / deep areas for 1 onion sieve (kanda Chal).
2 Avoid or minimize obstructions in the natural course of play,
3 The onion lattice should have no tallest construction.
4 Flat form on the side wall of the enclosure should be closed below where the storm / windstorm is expected, where the side of the air / wind is open, the side of the door should not be closed.
5 Storms and heavy rains should provide for winding off. Can be opened when needed.
6 Heat-resistant roofing materials should be used on top of the onions. Avoid the use of materials such as iron shaft sheets for roofing.
 

Apply Online for Onion Rice https://hortnet.gov.in/Login-mah.aspx

For further information on this project, contact the District Deputy Registrar Co-operative Societies / Assistant Sub-Registrar Co-operative Societies, Agricultural Produce Market Committees or the Divisional Offices of the Marketing Board.
For further details of the scheme (kanda Chal Anudan Yojana), please contact the concerned Taluka Agricultural Officer or Assistant Registrar Co-operative Society or Head Office of Marketing Board or Divisional Office of Marketing Board Pune, Nashik, Aurangabad, Latur, Amravati, Nagpur.

5 thoughts on “कांदाचाळ अनुदान योजना”

  1. माझ्या कांदा चाळ अनुदान अजून पर्यंत प्राप्त झालं नाही कांदाचाल तयार होऊन दोन ते तीन महिने झाले तरी माझ्या अनुदान लवकरात लवकर माझ्या खात्यावर जमा करावे माझ्या फाईलला सर्व कागदपत्रे खाते नंबर आयएफसी कोड साहेब दिलेला आहे

    Reply
  2. Mi amol ajinath shinde mi at post dhanora Taluka jamkhed Dist ahmadnagar yethe kanda chal bandhli ahe. Kanda chal bandhun 5 month jale tari mala ajun anudan nahi milale tr mala anudan milalvnya kay karave lagel

    please reply me

    Reply

Leave a Comment