मनरेगा व राज्य रोजगार हमी योजना फरक

मनरेगा व राज्य रोजगार हमी योजना फरक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राज्य रोजगार हमी योजना
खर्चाच्या किमान 50 टक्के कामे ग्रामपंचायतीमार्फत व त्यास ग्रामसेभेची मान्यता लाईन डिपार्टमेंटकडून अंमलबजावणी ग्रामपंचायतीची भूमीका
कंत्राटदारावर बंद कुशल कामाकरिता कंत्राटदारांना परवागनी
बँक / पोस्टामार्फत ऑनलाईन रिपोटिंग व संनियंत्रण रोखीने मजुरीवाटप
संगणक प्रणालीद्वारेऑनलाईन रिपोर्टिंग व संनियंत्रण ऑनलाईन रिपोटिंग नाही
सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सामाजिक अंकेक्षण नाही
जॉब कार्डची आवश्यकता जॉबकार्ड बंधनकारक नाही
100 दिवसांच्या रोजगाराची केंद्रशासनाची हमी व त्यानंतर राज्यशासनाची हमी 365 दिवसांच्या कामाची हमी
लेबर बजेट व जिल्हापरिषदेची मान्यता

1 thought on “मनरेगा व राज्य रोजगार हमी योजना फरक”

Leave a Comment